En Son Haberler


İLESAM HAKKINDA

İLESAM Nedir? / İLESAM HAKKINDA

İLESAM HAKKINDA
 
1 - Kuruluşu

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, kısa adıyla "İLESAM", bir dernek ya da vakıf değildir; bir meslek birliğidir. Meslek Birliğimizin adı  1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile verilmiştir.  İLESAM, bu kanunun 1983 tarih ve 2936 sayılı kanunla değişik 42. maddesiyle, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyon Hakkındaki Tüzük hükümleri uyarınca kurulmuştur. Meslek Birliğimizin kuruluş statüsü, Ankara Valiliği’nin 01.09.1986 gün ve 065.051/4979 sayılı yazıları ile onaylanmış ve Birlik Tüzel Kişilik kazanarak 12.01.1987 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Merkezi Ankara’dadır.

İLESAM’ın temel fonksiyonu, ilim ve edebiyat eseri sahiplerinin mali ve manevi haklarını korumaktır. Kanunumuz fikri eserleri, müzik, sinema, güzel sanatlar ve ilim/edebiyat olmak üzere dört kategoride toplamıştır. Müzik, sinema ve güzel sanat eserleri dışında kalan tüm eserlerin (ilim, edebiyat, bilgisayar programı, harita, mimari vs.) sahiplerinin ve mirascılarının mali ve manevi haklarını korumak İLESAM’ın sorumluluk alanında bulunmaktadır.

İLESAM’ın koruma alanında bululan "İlim Eser Sahipliği Alanları"; Matematik, Mühendislik, Astronomi ve Astrofizik, Güneş ve Güneş Sistemleri, Sağlık Bilimleri (Tıp, Hemşirelik, Eczacılık, Diş Hekimliği, Ruh ve Sinir Hastalıkları), Fizik, Tarımsal Bilimler, Kimya, Sosyal Bilimler (Ekonomi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Coğrafya, Hukuk, İşletme, İletişim, Felsefe, Eğitim, Filoloji, Tarih, İlahiyat, Arkeoloji, Edebiyat, Uluslararası İlişkiler), Yaşam Bilimleri (Biyoloji, Mikrobiyoloji, Bioteknoloji, Biofizik, Biyokimya), Mimarlık (Mimari tasarım, Resterasyon, Şehir ve Bölge Planlaması, Endüstriyel tasarım) gibi alanlardır.

İLESAM’ın koruma alanında bululan "Edebiyat Eser Sahipliği Alanları"; hikaye, şiir, roman, deneme, fikir, araştırma, inceleme, edebi tenkit, hatıra, gezi, tercüme, biyografi, çocuk edebiyatı, fıkra gibi alanlardır.

Meslek kuruluşumuzun zorunlu organları Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Kurulu, Yayın Kurulu,  Bilim-Teknik  Kurulu ve Federasyon Temsilciler  Kurulu’dur.

Meslek Birliğimiz ilim ve edebiyat alanında faaliyet gösteren ilk ve (3000 civarında üyesiyle) en büyük meslek birliğidir. Alanında adında "Türkiye" ibaresi bulundurma hakkına sahip tek meslek birliğidir.

2 - Üyelik Durumu

Meslek Birliğimize gerçek kişiler üye olabildiği gibi, tüzel kişilerde üye olabilmektedir.

Meslek Birliğimizin "asıl üye" ve "yararlanan üye" olmak üzere iki türlü üyesi vardır. Yararlanan üyeler, asıl üyelere tanınan haklardan yararlanırlar ancak, Meslek Birliğimizin Genel Kurulu’na katılamaz ve Teknik - Bilim Kurulu dışındaki organlarda görev alamazlar.

Gerçek ve tüzel kişilerin üye olmaları için aşağıdaki nitelikleri taşımaları gerekmektedir. 

Asıl Üyeler:

Türk vatandaşı olmak, reşit ve mümeyyiz olmak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda öngörülen anlamda eser sahibi veya işleyeni olup, sanatçılığı ve ilim adamlığını bir meslek olarak yapmakta bulunmak veya ortaya koyduğu eserlerle toplumda sanatçı veya ilim adamı olarak tanınmış bulunmak. Tüzel kişilerin üye olabilmeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş olmaları şartına bağlıdır.

Yararlanan Üyeler:

Asıl üye olma hakkına sahip olanlarla, bir eserin mali haklarına sahip olan veya asil üye olma niteliklerini taşımayan eser sahipleridir. 

Üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Birliğimize yazılı başvuruda bulunmaları gerekir. Başvuru sahiplerinin, başvuruları ile birlikte mevcut basılı eserlerinden bir kaç örneği Birliğe göndermeleri, hem Yönetim Kurulu’nun üyelik durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak hem de Birlik Kitaplığının zenginleşmesini sağlayacaktır.

Bireysel üyeliklerde:Giriş aidatı 50 TL, yıllık aidat 50 TL’dir.

Kurumsal Üyeliklerde:Giriş aidatı 250 TL, yıllık aidat 250 TL’dir.

Eser veya Mali hak sahibi, sahibi bulunduğu eser veya eserlerin, Birlik tarafından telif haklarının tahsilini veya mali haklarının takibini arzu eden üyeler, eserlerine ait "Yetki Belgesi"ni ve eserlerinden birer kopyayı Birliğe vermek zorundadır.

3 -Hizmet Amaçları

Birliğin hizmet amacı, "herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan  eserler ve her biçim altında ifade edilen  bilgisayar programları (software) ve bir sonraki aşamada program sonucu dogurması koşulu ile bunların hazırlık tasarımları; her nevi  rakslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri, bedii vasfı bulunmayan teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleri, haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya, topografya ve mimarlığa ilişkin maketler ve benzeri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım projeleri" ve benzeri  bilim ve edebiyat eseri sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak ve mevzuatın öngördüğü esas ve usûller dahilinde malî haklarının takibi ile tazminat ve telif ücretlerinin tahsilini ve dağıtımını sağlamaktır.

Eser sahibi ve mali hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, eserler üzerindeki mali haklarının takibi, telif ücretlerinin tahsili ve bu ücretlerin dağıtımı Meslek Birliği tarafından yapılır. Ancak , eser sahibi veya varisi olarak tanzim edilen yetki belgesi, özel olarak adı anılan eserler için geçerlidir. Meslek Birliği, yetki vermiş üyelerin temsilcisi durumundadır. Bu hakları Meslek Birliğinden başka kuruluş ve kimseler takip edemez.

Üyelerin ortak çıkarlarını korumada tek organ olan Birlik, üyeler adına tam yetki sahibidir.

Bu maksatla;

İdari takiplerde bulunmak, yargı yoluna başvurmak 
Yurt içinde ve dışında kamu Kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerle idari, mesleki ilişkiler kurmak 
Mesleki yayınları yapmak 
Üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına giren konularda kurslar açmak 
Sosyal tesisler kurmak 
Lokal açmak ve bunları işletmek 
Üyeler için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek 
Üyelerin işaretlenmiş fikir ve sanat eseri nüshalarının ticari amaçla kullanılmasını kontrol etmek, izinsiz kullananlar için tedbirler almak 
Meslek Birliğinin özelliğine göre diğer faaliyetlerde bulunmak 
İLESAM’ın hizmet alanı içindedir.  

İlim adamı ve edebiyatçıların, çalışma alanları ile ilgili görüş ve düşüncelerini ilgili kuruluşlara bildirmek, takip etmek, ilim ve edebiyat faaliyetlerinin geliştirici yönde yardımcı olmak, devlet - yazar ilişkilerini gelişmesine katkıda bulunmak, yazar ve bilim adamlarına milletlerarası ilişkilerde destek olmak, bu amaçla bazı organizasyonları gerçekleştirmek, Meslek Birliğimizin hedefleri arasındadır.

4 -Telif Ücretlerinin Tahsili ve  Mali hakların Takibi

İLESAM, bütün üyelerinin yetki belgesinde belirttikleri eserlerle ilgili telif ücretlerinin tahsili ve bu eserlere ait mali hakların takibi ile sorumludur.

Üyeler, sahibi veya mali hak sahibi bulunduğu ve telif hakkını İLESAM’a devrettiği eserlerin yayım ve satışları için yayımcılarla yapacakları yayın sözleşmelerinde Birlikçe hazırlanan "Tip Yayın Sözleşmesi"ni göz önünde bulundurur ve özellikle telif ücretinin İLESAM’a ödeneceği ve basılacak eserlerinin her nüshasının Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkındaki Yönetmelik esaslarına işaretleneceği (Yıl kodu, İl kodu, Yayımcı Rumuzu, Yayım ve Seri Numaraları) kaydını koydurur.

Birlik, talep halinde telif ücretlerinin tahsil ve dağıtımı ile yükümlüdür ve tahsil ettiği telif ücretinden % 20 Birlik payını düştükten sonra, kalanını eser sahibine öder. Birlik temsil ettiği eserleri, uygun görürse, eser sahibinin izniyle bizzat bastırıp satışa sunabilir. Bu eserlerin mali hakkini, eser sahibinin mali hakları saklı tutulmak üzere ve eser sahibinin telif ücreti üzerinde muvafakatini almak suretiyle üçüncü kişilere de devredebilir.

Birlik, yetki belgesinde belirtilmiş olması halinde, işaretlenmiş eser nüshalarının temsil amacıyla kullanılmasını denetlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli idari ve kanuni girişimlerde bulunmak, tazminatlarının tahsil ve dağıtımı sağlamakla yükümlüdür.

Gerekli idari ve adli takibat için masraflar İLESAM tarafından karşılanır. Dava sonucu davalıdan alınan tazminat % 20 birlik payı, avukat payı (yapılacak anlaşmaya göre) ve diğer bütün harcamalar düşüldükten sonra eser veya mali hak sahibine ödenir

5 -Üyelerimize Sağlanan İmkânlar

Meslek Birliğimiz, Türk ilim ve edebiyat hayatına eserleriyle katkıda bulunan üyelerini desteklemektedir.