En Son Haberler


İLESAM Tüzüğü (Türkçe)

MEVZUAT / İLESAM Tüzüğü (Türkçe)

TÜRKİYE İLİM VE EDEBİYAT ESERİ  SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ  TÜZÜĞÜ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

         Birliğin Adı, Merkezi ve Faaliyet Alanı

            Madde 1-  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 2936 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre merkezi Ankara’da olmak üzere Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.

            Bu Meslek Birliği, “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük”ün 7 nci maddesi uyarınca İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri alanında faaliyet gösterir.

            Birliğin Amacı

            Madde 2- Meslek Birliğinin amacı:

Eser sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, 5846 sayılı kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin  tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak,

            Birliğin Kurulması

            Madde 3- Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.

            Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık belirlendiği takdirde Birlik, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir. Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır.

            Geçici Yönetim Kurulu

            Madde 4- Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.

            Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

            Tüzel Kişilik

            Madde 5- Bu birlik, Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

            Birliğin İlk Genel Kurul Toplantısı

            Madde 6- Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.

            İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.

Üyelerin Temsili ve Hakların Takibi

            Madde 7- Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, birliğe kayıtlı eser sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.

            Eser sahipleri, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler.

            Eser sahipleri Kanunla tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

            Eserlerin İzlenmesi

            Madde 8- Birlik, üyelerine ait fikir ve sanat eserlerinin kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

            Birliğin Faaliyetleri

            Madde 9- Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki  faaliyetlerde bulunur:

            a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,

            b) Üyelerinin eserlerinin, icralarının, tespitlerinin ve yayınlarının kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak,

            c) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,

            d) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,

            e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,

            f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,

            g) Üyelerinin eserlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,

            h)Üyelerinin eserlerinin kullanımlarına ilişkin sözleşmelerinin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,

            i) Türk kültürünü tanıtıcı ulusal ve uluslar arası bilimsel paneller, kurultaylar düzenlemek,

            j) Türkiye’de üretilen ilim ve edebiyat eserlerinin yurt içi ve dışında teşvikini, tanıtımını yapmak.

            Meslek Birliğinin Kurucuları

            Madde 10- Birliğin asıl üye olma vasfını haiz ve tüzükte öngörülen yeter sayıdaki kurucularının ad ve soyadları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri, birliğe asıl üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları ilişikte yer almaktadır. (Ek 1)

İKİNCİ BÖLÜM

Birlik Üyeliği

            Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri

            Madde 11- Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Tüzüğün 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya Birlikte üye kalmaya zorlanamaz.  Bu Birliğe  üye olanlar, Tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe  üye olamazlar. Eser sahipleri, eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler.

            Üyeler, genel kurulca belirtilen giriş ödentisini  ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

            Üyelik Türleri

            Madde 12- Birlikte, asıl üye, yararlanan üye olmak üzere 2 tür üyelik vardır.

            Asıl Üye

            Madde 13- Birliğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

            a) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda öngörülen eser sahibi gerçek kişi olmak,

            b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

            c) Birliklerin koyacağı ölçütlere uygun olmak,

            Yararlanan Üye

            Madde 14- Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir.

            a) Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler,

            b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri.

            Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.

            Üyelik Başvurusu ve Kabul

            Madde 15- Üye olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri  taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.

            Üyeliğe kabul edilenler, asıl ve  yararlanan üyeler için ayrı ayrı tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar.

            Üyelik Uyuşmazlığı

            Madde 16- Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan federasyonca karara bağlanır. Bu alanda federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık kararı ile çözümlenir. Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik genel kurulunda çözümlenir.

            Üyeliğin Sona Ermesi ve İlişkilerin Tasfiyesi

            Madde 17- Üyelik, ölüm, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme ve üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir.