En Son Haberler


İLESAM Tüzüğü (Türkçe)

MEVZUAT / İLESAM Tüzüğü (Türkçe)

TÜRKİYE İLİM VE EDEBİYAT ESERİ  SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ  TÜZÜĞÜ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

         Birliğin Adı, Merkezi ve Faaliyet Alanı

            Madde 1-  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 2936 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre merkezi Ankara’da olmak üzere Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.

            Bu Meslek Birliği, “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük”ün 7 nci maddesi uyarınca İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri alanında faaliyet gösterir.

            Birliğin Amacı

            Madde 2- Meslek Birliğinin amacı:

Eser sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, 5846 sayılı kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin  tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak,

            Birliğin Kurulması

            Madde 3- Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.

            Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık belirlendiği takdirde Birlik, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir. Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır.

            Geçici Yönetim Kurulu

            Madde 4- Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.

            Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

            Tüzel Kişilik

            Madde 5- Bu birlik, Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

            Birliğin İlk Genel Kurul Toplantısı

            Madde 6- Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.

            İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.

Üyelerin Temsili ve Hakların Takibi

            Madde 7- Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, birliğe kayıtlı eser sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.

            Eser sahipleri, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler.

            Eser sahipleri Kanunla tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

            Eserlerin İzlenmesi