En Son Haberler


Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

MEVZUAT / Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif Ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik 

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete: 23/01/2007 Sayı : 26412

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, genel, özel bütçeli kamu idareleri ve mahalli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve fonların amaç ve görevleri ile ilgili olarak yayımlayacakları kitap, dergi, ansiklope­di, gazete, bülten ve broşür gibi basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet sitesinde hizmete sunulan elektronik yayınlar için ödenecek telif ve işlenme ücretleri ile bu eserlerin eser inceleme ücretleri, yayın ve ansiklopedi yazı kurulu üyelerine ödenecek ücretler ve bunlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.               

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarınca çıka­rılacak yayınlarda yer alacak telif, tercüme, derleme, araştırma, inceleme, deneme, eleştiri, şiir, hatıra, manzum ve benzeri fikir mahsulü eserler ile fotoğraf, resim, harita, grafik, tablo, çizelge, şekil, karikatür, nota ve motifleri kapsar.

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Derleme: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eseri,

b) Elektronik yayın: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda sadece okunabilmesi amacıyla sunulmuş şeklini,

c) Fasikül: Ansiklopedinin dört formadan meydana gelen kısmını,

ç) Forma: Kitap, dergi ve benzeri yayınların 16 sayfalık bölümünü,

d) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu eserlere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,

e) İtibari Sayfa: Basılı veya manyetik depolama ünitesi şeklinde ya da kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet sitesinde hizmete sunulan bir eserin 200 kelimeden mey­dana gelen kısmını,

f) Kamu kurum ve kuruluşu: genel, özel bütçeli kamu idareleri ve mahalli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve fonları, 

g) Külliyat: Bir eser sahibinin değişik veya aynı cinsten olan eserlerini toplayan diziyi,

ğ) Manyetik Depolama Üniteleri: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklini,

h) Nevi Değişikliği: Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin diğerine çevrilmesini,

ı) Telif Eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir mahsullerini,

i) Tercüme:  Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,

ifade eder.

Ücret ödenmesi

MADDE 5- (1) Bir esere telif ve işlenme ücreti ödenmesi için, yayın kurulunun bu yönde alınan kararının yetkili makam tarafından onaylanması ve eserin kamu kurum ve kuruluşu adına yayımlanması gerekir.

(2) Kamu kurum ve kuruluş personelinin asli görevleri gereği yaptıkları çalışma­lar sonucunda meydana getirdikleri bu Yönetmelik kapsamına giren eserleri için telif ve işlenme ücreti ödenmez. Ancak söz konusu personelin makale, tebliğ ve konferansları ile bu Yönetmelik kap­samına giren eserlerinden görev saatleri dışında meydana getirdikleri eserleri için ücret ödenebilir. 

Ücretlerin hesabına dair esaslar

MADDE 6- (1) Eser sahibine ödenecek telif ve işlenme ücreti, bu Yönetmeliğe göre belirlenen itibari sayfa adedi ile göstergelerin memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilen miktara,  eserin baskı adedine göre hesaplanacak rakam eklenmek suretiyle bulunur.

(2) Hesaplamalarda, eserin ilk ve sonraki baskılarının basım işleminin tamamlandığı, ansiklopedilerde yayım onayının alındığı, manyetik depolama üniteleri ve elektronik ortamdaki yayınlarda ise yayımlandığı tarihteki memur aylıklarına uygulanan katsayı esas alınır.

(3) Telif veya işlenme ücreti almaya birden çok kişinin hak kazanmış olması halinde verilecek ücret aralarında paylaştırılır.

(4) Eserin; kitap, dergi, elektronik yayın ve manyetik depolama üniteleri halinde hizmete sunulmasında sadece birisi için telif ücreti ödenir.

İtibari sayfa tespiti

MADDE 7- (1) Telif ve işlenme ücretinin hesaplanmasında 200 kelimelik bir metin "bir itibari sayfa" kabul edilir.

(2)  İtibari sayfa adedinin tespitinde;

a) Eserin çeşitli yerlerinden metinle tam olarak dolu 10 sayfa seçilerek kelimeleri sayılır ve toplanır. Bulunan bu miktar 10’a bölünerek eserin dolu bir sayfasında ortalama kaç kelime bulunduğu belirlendikten sonra eserin tamamındaki metinle dolu sayfalar sayılır, bulunan rakamla, bir dolu sayfadaki ortalama kelime sayısı çarpılarak eserin metin kısmına tekabül eden toplam kelime sayısı bulunur.

b) Eser sahibi tarafından çizilmiş veya hazırlanmış olan fotoğraf, harita, grafik, tablo, nota, çizelge ve şekillerin santimetre karesi 2 kelime, resim ve motiflerin santimetre karesi 4 kelime olarak kabul edilerek bunlara tekabül eden toplam kelime sayısı bulunur.

c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan kelime sayıları toplamı 200’e bölünmek suretiyle eserin itibari sayfa adedi belirlenmiş olur.

(3) Yarım ve yarımdan fazla sayfalar dolu sayfa kabul edilir. Kaynakça, içindekiler, önsöz, dizin ve dipnot bölümleri metin sayılır.

 
 

Gösterge tespiti

MADDE 8- (1) Ödenecek telif ve işlenme ücretinin hesabında esas alınacak göstergeler aşağıda belirtilmiştir.  Eserin niteliğine göre bu göstergelerin altında rakam tespitine, yayın kurullarının teklifi üzerine ilgili makam yetkilidir.

                                                                                                                                                                   Gösterge

A) Telif eserler: (İlmi ve edebi eserler)                                                                       210

B) İşlenmeler:

a) Tercümeler

1) Almanca, Fransızca ve İngilizceden Türkçeye                                                        120

2) Diğer dillerden Türkçeye                                                                                         150

3) Türkçeden Almanca, Fransızca ve İngilizceye                                                        160

4)Türkçeden diğer dillere                                                                                             180

b)Nevi değişikliği                                                                                                         100

c) Kaynakça ve toplu katalog                                                                                       110

ç) Külliyat                                                                                                                     60

d) Derleme                                                                                                                    80

e) Değişik alfabeli metinlerin latin alfabesine çevrilmesi                                           110

f) Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan çeviri yazıları ile tıpkı basımlar hariç)                                                                          90

g) Başkasına ait bir eserin açıklanması veya yorumlanması yahut kısaltılması          100

ğ) Eleştirmeli basım (birden fazla nüshanın karşılaştırılması sonucu oluşturulan metin)                                    100

h) Sadeleştirme                                                                                                             90

C) Şiir ve manzum eserler: Bir kitaptaki şiir ve manzum eserlerden, her 12 mısra bir şiir kabul edilir ve her şiir için aşağıdaki göstergeler esas alınır. Artık mısralar bir şiir sayılır.

a) Telif şiir ve manzume                                                                                              200

b) Türkçeden yabancı dillere tercüme                                                                      150

c) Yabancı dillerden Türkçeye tercüme                                                                    110

ç) Eski manzumelerin Latin harflerine çevrilmesi                                                    100

d) Külliyat, derleme ve sadeleştirme                                                                          50

 

Baskı miktarının ücrete etkisi

MADDE 9- (1) Telif ve işlenme ücretleri, eserin baskı miktarına göre aşağıdaki nispetlerde arttırılır. Tespit olunan nispetler, eserin toplam itibari sayfa adedine göre hesaplanan ücrete uygulanır.

a) 10.000 baskıya kadar, her 1.000 baskı için    %  10,

b) 20.000 baskıya kadar, 10.000 baskı için % 100, sonraki her 1.000 baskı için, % 8,

c) 30.000 baskıya kadar, 20.000 baskı için % 180, sonraki her 1.000 baskı için, % 6,

ç) 40.000 baskıya kadar, 30.000 baskı için % 240, sonraki her 1.000 baskı için % 4,

d) 50.000 baskıya kadar, 40.000 baskı için % 280, sonraki her 1.000 baskı için % 2,

e) 100.000 ve daha fazlasına, 50.000 baskı için %300, sonraki her 1.000, baskı için %1.

 

(2) Artık baskıdan 500 ve daha fazlası 1.000 baskı olarak kabul edilir.

(3) İkinci ve sonraki baskılarda,  sadece baskı adedine göre hesaplanacak ücret ödenir.  Bunun için önce toplam baskı adedi dikkate alınarak yukarıdaki esaslara ve yeni katsayıya göre ödenmesi gereken ücret hesaplanır. Hesaplanan bu miktardan, önceki baskılar için yeni katsayı dikkate alınarak bulunacak miktar düşülerek, aradaki fark ikinci ve sonraki baskılar için ücret olarak ödenir.

(4) Elektronik yayın ve manyetik depolama üniteleri 1000 baskı esas alınarak beş yıl süre ile yayın hakkını elinde bulundurma karşılığında ücret ödenir.    

Eserde yapılacak değişiklikler

MADDE 10- (1) İkinci ve sonraki baskılarda eserin tamamında veya bir kısmında değişiklik yapılmış ve bu değişiklik yayın kurulunca tespit ve kabul edilmişse, sadece değişen kısımlar için itibari sayfa esasına göre ilk baskı gibi telif ücreti ödenir. Eserin esas metin kısmında herhangi bir değişiklik yapılmadan, sadece bölüm ve konu itibariyle sıra değişikliği yapılmışsa bu hüküm uygulanmaz.   

Periyodik yayınlar

MADDE 11- (1) Dergi, gazete, bülten gibi periyodik yayınlar ile tanıtma ve duyurma amacına matuf el kitabı ve broşür gibi yayınlarda baskı adedi dikkate alınmaz. Bu yayınlarda yer alan eserlere sadece itibari sayfa veya şiir karşılığı ücret ödenir. Bu eserlerin telif ücreti yayın kurullarının teklifi üzerine, yetkili makamın onayı ile % 100’e kadar arttırılabilir, ikinci ve sonraki baskılar için herhangi bir ücret ödenmez.

Ansiklopediler

MADDE 12- (1) Telif hakkı kamu kurum ve kuruluşuna ait olmak üzere hazırlattır