En Son Haberler


Denetleme Yönergesi

YÖNERGELER / Denetleme Yönergesi

TÜRKİYE İLİM VE EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ  İLESAM

DENETLEME YÖNERGESİ

BÖLÜM I

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İLESAM Yönetim Kurulu hesap işlerinin, idari, mali ve kurumsal yönleri ile İLESAM Denetleme Kurulu tarafından incelenmesinde uygulanacak usul ve esasların belirler.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, İLESAM Denetleme Kurulu’nun kuruluş ve işleyiş esas ve usulleri ile görev ve yetkilerini, denetlemeye tabi iş ve işlemleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 –  Bu Yönerge’de söz edilen terimlerden ;

 

BAKANLIK : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı,

İLESAM     : Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ni,

ÜYE            : İLESAM’ın asıl ve yararlanan üyesi bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

KANUN       : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

TÜZÜK       : Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonu Hakkında Tüzük’ü,

İLESAM TÜZÜĞÜ: Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Tüzüğünü, İfade etmektedir.

Dayanak

Madde 4 - Bu Yönerge TÜZÜK’ün 22. maddesinin (i) bendi, 29. maddesinin

(h) bendi, İLESAM Tüzüğünün 30 ve 31’nci maddelerine dayanılarak hazırlandı.

BÖLÜM II

DENETLEME KURULU

Kurulun Oluşumu

Madde 5 - Denetleme Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu seçimi izleyen üç gün içinde asil üyeler  içinden bir başkan seçerler. Örnek (Genel Kurulda denetleme kurulu üyesi  5 kişi seçilmişse  en az üç kişi ile toplanır. 7 kişi seçildiğinde 4 kişi ile toplanır. İlesam kayıtlarında üye sayısında artış olduğu için denetici sayısı 7’dir).

Toplanma Yeter Sayısı

Madde 6 - Denetleme Kurulu en az dört kişi ile toplanır. Denetleme Kurulu biri başkan diğerleri ikişer üyeden oluşmak üzere çalışma grupları oluşturur. Oluşturulan Denetleme Grubundan birinin tayin edilen toplantı gününde denetime katılmadığı takdirde toplantı bir hafta sonraya ertelenir. Üç defa üst üste denetleme toplantısına katılmayan Üyenin rapor üyeliği düşer.  Çalışma grubu için hazırlamak zorunda olduğu raporu zamanında vermekten imtina eden üyenin yerine Başkan başka üye davet edilir. Üyeler arasında iş bölümünü Başkan yapar.

Toplanma Tarih ve Süresi

Madde 7 - Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun hesap ve işlerini, üç ayı geçmeyen aralıklarla yılda dört kez denetler. Denetleme Kurulu, Birlik merkezinin denetimini en çok dört iş gününde, her şubenin denetimini ise en çok bir iş gününde tamamlar. Gerekli görülen hallerde denetim süresi, Kurul Başkanının teklifi ile merkez teşkilatı için bir gün uzatılabilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri ve Denetime Tabi Konular

Madde 8 -  Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun hesap ve işlemlerini aşağıdaki şemada yer alacak konuları kapsayacak şekilde inceler. Denetleme Kurulu, denetimi takip eden üç gün içinde tespitlerini ve bu tespitlere ilişkin ek bilgi ve belge taleplerini, Yönetim Kuruluna sunulmak üzere, yazılı olarak Genel Sekreterliğe teslim eder. Yönetim Kurulu, işbu yazılı belgeyi inceleyerek, talep edilen bilgi ve belgeleri yedi gün içinde Kurula sağlar. Kurul, bir iş günü içinde bu bilgi ve belgeleri değerlendirerek üç nüsha halinde düzenlenmiş bir rapor hazırlar. Denetleme Kurulu raporunun bir nüshasını Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Genel Sekreterliğe bir yazı ile teslim eder, bir nüshasını BAKANLIK’a gönderir, bir nüshasını Genel Kurula sunmak üzere elinde tutar. Denetimler, iki yıllık raporlar ile Genel Kurula sunulur.  Genel Sekreterlik, Kurul Başkanının ya da görevlendireceği Kurul Üyesinin talep ettiği denetime tabi olan konulara ilişkin bilgi ve belgeleri Kurula sunar. Bilgi ve belgelerin talep edilmesi görevinin Kurul üyelerinden birine verilmesi durumunda, işbu görevlendirme yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirilir.

Denetime Tabi Olan Konular

1) İdari İşler

 

A) Yönetim Kurulu Kararları

          a)  Karar defterinin noter tarafından tasdik edilmesi

          b)  Karar defterinin usule uygun tutulması

          c)  Karar tutanaklarının tanzimi

          d)  Kararların imzaları

          e)  Genel olarak karar metni (mevzuata uygunluk)

          f)   Kararların uygulanması ve yürürlüğü

 

       B) Evrak Dosyalama ve Arşiv

          a)  Gelen ve giden evrak defterlerinin noter tarafından tasdik edilmesi

          b)  Gelen ve giden evrak defterlerinin işlenmesi

          c)  Birlik ihtiyacına uygun dosya planının hazırlanması

          d)  Evrakların uygun dosyalarda tutulması

          e)  Yazışma dosyalarının açılması

          f)   Yazılanlara zamanında cevap verilmesi ve verilen cevapların yeterliliği

          g)