En Son Haberler


Haysiyet Kurulu Yönergesi

YÖNERGELER / Haysiyet Kurulu Yönergesi

TÜRKİYE İLİM VE EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ

MESLEK BİRLİĞİ - İLESAM

HAYSİYET KURULU YÖNERGESİ

BÖLÜM I

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1. Bu Yönerge, Türkiye İlim ve Edebiyat  Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne kayıtlı üyelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, ilgili tüzük, yönetmelik ve yönergelere, eser sahipliğinin onur ve saygınlığına, mesleğin örf ve adetlerine uygun bir davranış içinde bulunacakları inancı ile, üyelerin gerek İLESAM ve İLESAM çalışanları ile ve gerekse diğer üyeler ile aralarındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayış içinde sürdürülmesi ve olası aykırı tutum ve davranışların yaptırımlarını düzenlemek ve böylece İLESAM hizmetlerinin aksamaksızın en iyi şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır. Aykırı davranışlarda bulunan üyelere karşı çeşitli yaptırımlar uygulama yetkisini haizdir.

Kapsam

Madde 2. Bu Yönerge hükümleri, İLESAM’ın kayıtlı, asıl ve yararlanan üyeleri olan bütün gerçek ve tüzel kişilerin tutum ve davranışlarını kapsamaktadır.

Tanımlar

Madde 3. Bu Yönergede söz edilen deyimlerden;

İLESAM: Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ni,

İLESAM ÜYESİ: İlesam’ın asıl üyeleri ile yararlanan üyesi bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

KANUN: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu

BAKANLIK: KÜLTÜR BAKANLIĞI’NI

KARARNAME: 1 Nisan 1999 tarih ve 99/18211 Sayılı Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları hakkındaki Tüzüğü,

TÜZÜK: İLESAM Tüzüğünü ve 27 Mart 2010 tarihinde yapılan 11.Olağan Genel Kurul Kararı ile İLESAM Yönetim Kuruluna yönerge yapma yetkisini ifade etmektedir.

 

BÖLÜM II

HAYSİYET KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI

Haysiyet Kurulu Çalışma Esasları:

Madde 4. İlesam Haysiyet Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oy ile seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca, asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer.

Haysiyet Kurulunun Görevleri:

Madde 5. İlesam genel merkez ve şubelerdeki sorunları inceleyip karara bağlar. Asılsız şikayetler dikkate alınmaz. Şikayetler İlesam Yönetim Kuruluna yapılır. Yönetim Kurulu incelediği konuyu doğrudan Haysiyet Kuruluna havale edebileceği gibi Denetleme Kuruluna da havale eder. Her iki kuruldan gelen sorunlu konuları, Haysiyet Kurulu inceleyerek karar verir.

a)   İlesam Tüzüğü  ve 27 Mart 2010 tarihinde yapılan 11 nci Genel Kurul kararı ile Yönetim Kuruluna verilen yetkiye göre: Haysiyet Kurulu, bu disiplin yönergesini onayladı.

b)   Gerekli durumlarda Yönetim Kurlunun talebi üzerine Disiplin Yönergesi hükümlerini uygulamak. Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyeleri arasında  sorunlar, İlesam itibarını düşürmek maddi-manevi zarar vermek, İlesam amacına ters hareketle bulunma, İlesam mal varlığına doğrudan zarar verme gibi vs. konulara bakar.

c)   Fikir ve Sanat Eseri sahipleri ile komşu hak sahipleri meslek birlikleri ve Federasyonları hakkında Tüzük’te ve İLESAM Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile Disiplin Yönergesinde öngörülen cezaları vermek. Uyarı, birinci ihtar, ikinci ihtar, belirli süre uzaklaştırma, İlesam’ı kendi çıkarları için kullanma, dayanaksız faydalanma, İlesam’ın itibarını düşürme, İlesam adını kötü tanıtma gibi konular.

     d)  İlesam’ın amacı ilim ve edebiyat eserlerini kapsadığı için siyasetin dışında olmaya özen gösterir. İnsanlığa faydalı olan her bilim gibi siyaset bilimi de tartışılır. Ancak herhangi bir siyasi partinin eleştirisi veya övgüsü yapılamaz.

     e)  Haysiyet Kurulu, Denetleme Kurulunun raporlarını vs. inceleme yapar. Gerektiğinde araştırma yaparak karar verir.

      f.   İlesam mallarına zarar verenlere o malın bedelini ödeme cezası verilir.

      g.  İlesam Yönetim Kurulu ve diğer kurulların asil üyelerinin görevleri fahri olduğundan İlesam’da ücretli çalışamaz, Ücret karşılığı iş yapamaz. Asil kurul üyeleri İlesam Kurumu’na ve üyelerine hizmet için seçilirler. Editör, redaksiyon vs. isimler altında ödeme yapılamaz. İlesam hizmetlerini ve faaliyetlerini kendi şirketlerine, yakınlarının iş yerlerinde yaptıramazlar ve aracı olamazlar.

       h. İlesam Kurul üyeleri başka kuruluşlarda konferans, seminer verebilir,  yayın kurumlarında program yapabilirler ve o kuruluşlardan ücret alabilirler.

Haysiyet Kurulu Yetki ve  Özlük Hakları:

Madde 6. İlesam Haysiyet Kurulu üyelerine Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre huzur hakkı ve yolluk ödenir.

Madde 7. Disiplin cezası alan üyeler ile aktif siyaset yapanlar da Haysiyet Kuruluna seçilemez. Bu konu aşağıda açıklandığı gibidir.

         a)  İlesam Tüzüğü ve Yönergelerine göre ceza alan üyelerin Haysiyet Kuruluna seçilmeleri uygun görülmez. İlesam üyesi olmakla beraber siyasetle aktif olarak çalışma yapanlar İlesam bünyesinde veya faaliyetler arasında siyaset yapmasalar bile: Üyeler arasında siyaset yönü var yorumu yapılmasına: Üyeler arasında ikilik yapacağından dolayı İlesam Kurullarına ve Haysiyet Kuruluna seçilmesi uygun görülmez.

         b)  İlesam Yönetim Kurulu ve diğer kurulların asil üyesi olanlar herhangi bir siyasi partinin  bünyesinde aktif siyaset yapmaya başlamışsa eğer İlesam Kurullarından istifa etmesi uygun görülür.

         c)  İlesam’a maddi ve manevi zarar verenler mahkemelerce kanıtlandığında Haysiyet Kurulu üyelikten  düşürülmesi kararını İlesam Merkez Yönetimi’ne bildirir ve bu gibi üyelerin kaydı silinir.

Yürürlük ve Yürütme:

Madde 8. Bu Yönerge İlesam Tüzüğü ile  27 Mart 2010 tarih ve 11. Olağan Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye göre hazırlandı.   Bu Yönerge hükümleri Birlik adına Yönetim Kurulunun kabulünden sonra  Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Genel Kurul Yetkisi :

Madde 9.  Haysiyet Kurulu Yönergesi’nde anlaşılmayan hususlar için İlesam Tüzüğü’ne bakılır. Haysiyet Kurulu Yönergesi’nden herhangi bir maddenin çıkarılması, madde eklenmesi veya bir maddenin anlam bakımından değiştirilmesi ise İlesam’a kayıtlı üyelerin yarıdan bir (1) fazlasının İlesam Genel Kurulu’nda yapılan oylamada istemesiyle olabilir.