En Son Haberler


Üye Disiplin Yönergesi

YÖNERGELER / Üye Disiplin Yönergesi

TÜRKİYE İLİM VE EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ (İLESAM)

A.   ÜYE DİSİPLİN YÖNERGESİ 

BÖLÜM – I

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1. Bu Yönerge, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne kayıtlı üyelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, ilgili tüzük, yönetmelik ve yönergelere, eser sahipliğinin onur ve saygınlığına, çalıştığı bilimsel alanın önemine, mesleğin örf ve adetlerine uygun bir davranış içinde bulunacakları inancı ile, üyelerin gerek İLESAM, ve İLESAM çalışanları ile ve gerekse diğer üyeler ile aralarındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayış içinde sürdürülmesi ve olası aykırı tutum ve davranışların yaptırımlarını düzenlemek ve böylece İLESAM hizmetlerinin aksamaksızın en iyi şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır. İlesam, partiler üstü bir kuruluş olup, T.C. kanunları ile kurulmuş olan  Siyasi partilere eşit mesafededir. Tüzüğünde açıklandığı  gibi ilim ve edebiyat eserlerinin haklarını korur. Bu alanda çalışmalar yapar. Eğitim kurumlarıyla ortak çalışmalar içinde bulunur.

 

Kapsam

Madde 2. Bu Yönerge hükümleri, İLESAM’ın kayıtlı, asıl ve yararlanan üyeleri olan bütün gerçek ve tüzel kişilerin tutum ve davranışlarını kapsamaktadır.

 

Tanımlar

Madde 3. Bu Yönergede söz edilen deyimlerden;

İLESAM: Türkiye ilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ni,

İLESAM ÜYESİ: İLESAM’ın asıl üyeleri ile yararlanan üyesi bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

KANUN: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu

BAKANLIK: Kültür Bakanlığı’nı

KARARNAME: 1 Nisan 1999 tarih ve 99/18211 Sayılı Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları hakkındaki Tüzüğü,

TÜZÜK: İLESAM Tüzüğünü, İfade etmektedir.

 

BÖLÜM II

YAPTIRIMLAR

 

Disiplin Yaptırımlarının Türleri Ve Yaptırım Uygulanacak Fiiller

Madde 4.&