En Son Haberler


Üye Disiplin Yönergesi

YÖNERGELER / Üye Disiplin Yönergesi

TÜRKİYE İLİM VE EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ (İLESAM)

A.   ÜYE DİSİPLİN YÖNERGESİ 

BÖLÜM – I

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1. Bu Yönerge, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne kayıtlı üyelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, ilgili tüzük, yönetmelik ve yönergelere, eser sahipliğinin onur ve saygınlığına, çalıştığı bilimsel alanın önemine, mesleğin örf ve adetlerine uygun bir davranış içinde bulunacakları inancı ile, üyelerin gerek İLESAM, ve İLESAM çalışanları ile ve gerekse diğer üyeler ile aralarındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayış içinde sürdürülmesi ve olası aykırı tutum ve davranışların yaptırımlarını düzenlemek ve böylece İLESAM hizmetlerinin aksamaksızın en iyi şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır. İlesam, partiler üstü bir kuruluş olup, T.C. kanunları ile kurulmuş olan  Siyasi partilere eşit mesafededir. Tüzüğünde açıklandığı  gibi ilim ve edebiyat eserlerinin haklarını korur. Bu alanda çalışmalar yapar. Eğitim kurumlarıyla ortak çalışmalar içinde bulunur.

 

Kapsam

Madde 2. Bu Yönerge hükümleri, İLESAM’ın kayıtlı, asıl ve yararlanan üyeleri olan bütün gerçek ve tüzel kişilerin tutum ve davranışlarını kapsamaktadır.

 

Tanımlar

Madde 3. Bu Yönergede söz edilen deyimlerden;

İLESAM: Türkiye ilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ni,

İLESAM ÜYESİ: İLESAM’ın asıl üyeleri ile yararlanan üyesi bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

KANUN: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu

BAKANLIK: Kültür Bakanlığı’nı

KARARNAME: 1 Nisan 1999 tarih ve 99/18211 Sayılı Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları hakkındaki Tüzüğü,

TÜZÜK: İLESAM Tüzüğünü, İfade etmektedir.

 

BÖLÜM II

YAPTIRIMLAR

 

Disiplin Yaptırımlarının Türleri Ve Yaptırım Uygulanacak Fiiller

Madde 4. Bu Yönerge ile İLESAM üyeleri hakkında hatalı veya kusurlu bazı fiilleri dolayısıyla uygulanabilecek yaptırımlar ile yaptırım uygulanacak fiiller aşağıda öngörülmüştür:

a) Uyarı,

b) Kınama,

c) Mali hak kesintisi,

d) Üyelikten çıkarma,

 

Uyarı

Madde 5. İLESAM üyelerine, gerek diğer İLESAM üyeleri ile ve gerekse İLESAM Genel Sekreterlik çalışanları ile ilişkilerinde İLESAM üyesi sıfatıyla kendilerinden beklenen tutum ve davranışlarında daha dikkatli ve özenli olmalarının gerekli görülmesi halinde, bu husus Haysiyet Kurulu kararı üzerine yazılı olarak bildirilmesidir.

Uyarı gerektiren fiiller ve haller şunlardır:

                  a)      Geçerli bir mazereti olmaksızın İLESAM tarafından yapılan duyurulara cevap vermemek, istenilen bilgileri zamanında iletmemek, yapılan çağrılara riayet etmemek;

                  b)      Adreslerinde olabilecek değişiklikleri talep edilen süre içinde İLESAM’a göndermemek,

                  c)       İLESAM’dan kendileri hakkında ayrıcalıklı bir uygulama beklemek ve bu beklentisini üçüncü şahıslar önünde açığa çıkarmak,

                  d)      Üyelik aidatının ödemesini nedensiz olarak bir yıldan daha fazla geciktirmek,

                  e)      İLESAM yararlarını zedeleyici sözler sarfetmek, basın ve yayın organlarına bu nitelikte beyanat vermek,

                  f)        İLESAM sorunlarını, İLESAM dışında tartışmak, doğabilecek sorunlara İLESAM dışında çözüm aramak,

                  g)      Usulsüz şikayet veya başvurularda bulunmak,

                  h)      Genel sekreterlik’te yürütülmekte olan iş ve işlemlerle ilgili olarak, izinsiz, bilgi veya belgeye bakmak. Yönetim Kurulu üyeleri veya diğer üyelerin yardım veya aracılığından yararlanma girişimlerinde bulunmak,

                  i)        İLESAM çalışanlarının hizmetlerini engellemek ve gereksiz yere işgal etmek.

 

Kınama

Madde 6. İLESAM üyelerine, eserlerinin pazarlanması faaliyetlerinde, eserleri üzerindeki haklarının korunmasına ilişkin İLESAM faaliyetlerinde ve gerek diğer İLESAM ÜYELERİ VE GEREKSE İlesam Genel Sekreterlik çalışmaları ile ilişkilerinde İLESAM üyesi sıfatıyla diğer İLESAM üyelerine, İLESAM amaç ve hizmetlerine zarar verdiği düşünülen tutum ve davranışlarında kusurlu bulunduğu hususunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama gerektiren fiiller ve haller şunlardır:

                  a)       Kendisine yapılan uyarıya rağmen, uyarı konusu fiil veya halleri sürdürmek,

                  b)      İLESAM çalışma mahallerinde huzur, sükun ve çalışma düzenini engelleyici tutum ve davranışlar içinde olmak, İLESAM çalışanları veya diğer üyeler hakkında yüze karşı veya gıyapta tahkir edici sözler sarf etmek,

                  c)       İLESAM çalışma mahallerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak,

                  d)      İLESAM’a sunduğu bildirimlerde yanıltıcı bilgilere yer vermek, yanıltıcı beyanlarda bulunmak, İlesam’ı herhangi bir siyasi partinin yanında veya destekliyor gibi göstermek.

                  e)      Yapılan uyarıya rağmen, nedensiz olarak İLESAM aidatının ödenmesini tebligat tarihini takip eden bir yıldan daha fazla geciktirmek,

                  f)       Kusurlu davranışları veya verdiği yanıltıcı bilgiler nedeniyle İLESAM aleyhine yargı yollarına başvurulmasına sebebiyet vermek,

                  g)      İLESAM’a ait araç gereç eşya ve benzeri malzemelere kusuru ile zarar vermek, bu takdirde zarar ayrıca rayiç bedel üzerinden tazmin ettirilir,

                  h)      Yapılan uyarıya rağmen nedensiz veya özürsüz, İLESAM duyurularına aykırı hareket etmek, İLESAM araştırma veya incelemeleri sırasında yanlış bilgi vermek.

                  i)       İlesam kuruluşu itibarıyla ilim ve edebiyat eserleri alanında tarafsız olarak çalışır. Herhangi bir siyasi partinin  yanında gibi gösterilemez.

 

Mali Hak Kesintisi

Madde 7. Bir takvim yılı içerisinde hakkında tayin edilen kınama cezasına rağmen benzer fiil veya halleri sürdürmekte ısrarlı olan İLESAM üyesine, o yıl adlarına tahakkuk eden toplam mali hak bedellerinden yüzde on oranındaki meblağın kesilmiş olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

Bu madde kapsamında kesinleşmiş olan Haysiyet Kurulu Kararı ile üyenin mali hakkından kesilen meblağ Yönetim Kurulu kararıyla Eğitim faaliyeti yapılır.

 

Üyelikten Çıkarma

Madde 8. İLESAM Tüzüğünün 19’ncu maddesinde öngörülen üyelikten çıkarma cezası, aşağıda sayılan fiiller ve hallerin gerçekleşmesi üzerine Haysiyet Kurulu’nca kararlaştırılarak, ilgili üyenin kaydının İLESAM kayıt defterinden silinmiş ve İLESAM üyeliğinin sona erdirilmiş olduğu hususunda yazılı olarak üyeye bildirilmesidir.

                  a)       Bir takvim yılı içinde iki veya daha fazla kınama cezası almak,

                  b)      Bütün uyarılara rağmen, geçerli mazereti olmaksızın iki yıldan daha fazla bir süre ile üyelik aidatını vermemekte ısrarlı olmak,

                  c)       İLESAM tüzel kişiliğine karşı, kasti bir fiil ile, İLESAM amaçlarının gerçekleşmesini engellemek ve İLESAM üyelerinin hak ve yararlarının zedelenmesine sebebiyet vermek,

                  d)      İLESAM yetkili organları tarafından İLESAM tüzel kişiliğine karşı Türk Ceza Kanununda öngörülen fiillerden birini işlediği hususunu tespit etmek,

                  e)      İLESAM’a sunulan yetki belgesinde öngörülen hususlara, yazılı uyarılara rağmen aykırı hareket etmeyi sürdürmek,

                  f)        Kasıtlı tutum ve davranışları ile İLESAM çalışmalarına ve amaçlarının gerçekleşmesine engel olmak. İlesam’ın yetkili kurullarında bulunduğu sırada, İlesam’dan çıkar sağlamak  vergilerin zamanında yatırılmadığından ve projelerin usulüne uygun olmadığından İlesam’a açık olarak zarar verenlerin üyeliği düşer.

 

BÖLÜM III

YAPTIRIM UYGULAMA ESASLARI

 

Yaptırım Yetkisi Haysiyet Kurulu

Madde 9. İLESAM’a kayıtlı üyeler hakkında bu Yönerge’de öngörülen yaptırım uygulama, disiplin cezası verme yetkisi İLESAM Haysiyet Kuruluna İLESAM Genel Kurulu tarafından iki yıl için seçilen İlesam Haysiyet Kurulu 9 asil üye olup, yarıdan bir fazla üye ile toplanır.   Asil üyelerden birinin yokluğu halinde yedek üyelerden en fazla oy alan veya birinci yedek üye toplantıya katılır.

 

Konunun İntikali Ön Soruşturma

Madde 10. Disiplin yaptırımı uygulanmasını gerektiren bir durumun oluşumu üzerine ya Genel Sekreterlik gerekli ön hazırlıkları yaparak konuyu Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunar veya böyle bir ön hazırlığa gerek olmaksızın haricen edindiği bilgi üzerine Yönetim Kurulu konunun önemini dikkate alarak bir inceleme veya soruşturma kurulu oluşturmak suretiyle gerekli kanıtları geciktirmeksizin toplatır ve düzenlenen inceleme veya soruşturma dosyasının Haysiyet Kurulu’na sunulmasını kararlaştırır.

 

Haysiyet Kurulunun Çalışma Yöntemi

Madde 11. İlesam Haysiyet Kurulu Yönergesi ile bu üye disiplin yönergesi beraber çalışır. Üye sorunları ayrı değerlendirilir. Merkez-Şube yöneticileri ayrı değerlendirilir.  Çalışan eleman sorunları ayrı değerlendirilir. Ancak Kanun, Tüzük önünde eşitlik ilkesinden ayrılmaz. Haysiyet Kurulu, Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine toplanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan asıl üyeler yerine, sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler ile Kurul oluşur. Haysiyet Kurulu, çalışmalarına, önce ilgili üyeye tebliğ tarihinden başlamak üzere, en fazla yedi günlük bir süre tanıyarak yazılı savunmasını talep etmek suretiyle başlar. Üyenin savunma hakkını kullanmaması hali hariç, en fazla yedi günlük bir süre tanıyarak yazılı savunmasını talep etmek suretiyle başlar. Üyenin savunma hakkını kullanmaması hali hariç, savunma alınmaksızın karar verilmez. Üye savunmasını bizzat Kurul toplantısına katılarak da yapabilir. Hakkında “Üyelikten Çıkarma” cezası istenilen üye, tanık dinletme, ayrıca belge sunma veya soruşturma belgelerini tetkik etme veya bir vekil marifetiyle tetkik ettirme, hakkını kullanabilir.

 

Haysiyet Kurulu, kendisine intikal eden soruşturma talep tarihini takip eden bir ay zarfında karar vermekle yükümlüdür. Haysiyet Kurulu, incelenen konunun özelliklerini göz önünde bulundurarak, gerekli gördüğünde Genel Sekreterlik Hukuk İşleri bölümü’nden de şifahi veya yazılı görüş talep edebilir. Haysiyet Kurulu kararlarında çekimser oy kullanılmaz. Haysiyet Kurulu, kararlarını, gereği yapılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderir. Kendilerine iadeli taahhütlü potsa ile tebliğ edilen Haysiyet Kurulu kararlarına karşı yedi gün zarfında Yönetim Kurulu Başkanlığına itirazda bulunulmaması halinde kararlar kesinleşir. “Üyelikten Çıkarma” cezası ilgili üyeye noter marifetiyle tebliğ edilir.

 

Haysiyet Kurulu Kararlarına karşı hukuk yollarına başvurulabilir.

 

Zaman Aşımı

Madde 12. Bu Yönergede sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren:

a) Uyarı, kınama ve mali hak kesintisi cezalarında otuz gün içinde disiplin soruşturmasına,

b) Üyelikten çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

 

 

BÖLÜM IV

SON HÜKÜMLER

 

Yönergede Hüküm Bulunmaması

Madde 13. Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde İlesam Tüzüğü, Denetleme Kurulu Yönergesi ve Haysiyet Kurulu Yönergesi gibi mevzuatın diğer ilgili esasları göz önünde bulundurulur.  Karar verirken tüm yönergeler bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

 

Yürürlük

Madde 14. Bu Yönerge 27 Mart 2010 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurula verilen yetkiye göre Yönetim Kurulu kararı ile  yürürlüğe girer. Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Uygulama

Madde 15. Bu Yönerge hükümlerini İlesam adına Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.