En Son Haberler


Telif Hakları Yönergesi

YÖNERGELER / Telif Hakları Yönergesi

TÜRKİYE İLİM VE EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

(İLESAM) 

TELİF HAKLARI YÖNERGESİ

1.KISIM

GENEL HÜKÜMLER

(Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Dayanak)

 

         Amaç :

          Madde 1.  Bu yönergenin amacı Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İlesam) üyelerinin eserleri için çalışma şartlarını belirler.

       a.  Telif hakları, maddi ve manevi tazminatların savunulması,  basın-yayın, internet ve medya vs.  özel-resmi kurum ve kuruluşlardaki hakların alınması hususunu belirler ve çalışmalar yapar.

       b.  Yerel, bölgesel ve ulusal radyo-televizyon kanalları için lisans  fiyatlarını belirlemek.

    c.  Belediyeler ve iş merkezleriyle telif hakları konusunda anlaşmalar yapılmasına çalışır.

        d.  Üyelerimizin söz dizisi ve eserleri cep telefonu, elektronik ortamda kayıt-depolama, internet yayını gibi vs. alanlarda yayın yapılması için anlaşmalar yapar.

     e.  Telif hakları davalarında mahkemelere görüş bildirir ve bu alanda bilirkişilik görevi yapar.         

         f.   Telif hakları konusunda yurt dışındaki resmi ve özel kurum, kuruluş yayıncılarla işbirliği, üyelerin hakları için anlaşmalar yapar.

          g.  Korsan yayınla mücadele ve bu alanda yapılacakları araştırır.

      h.  İl temsilcilerini telif hakları konusunda bilgilendirip, telif haklarının yaygınlaşmasını sağlar.

           ı.   Üye eser kayıtlarını tutar.

           i.   Üye eserlerini tanıtır.

 

          Kapsam :

          Madde 2.  Bu yönerge Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği üyelerini kapsar.

 

          Kısaltmalar :     

          Madde 3.  Bu yönergede geçen kısaltma ve tanımlar :

a.                     Birlik: Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İlesam)  

b.     Başkan : İlesam Başkanı

c.      Başkan Yardımcısı: İlesam Başkan Yardımcısı

d.     Genel Muhasip : İlesam Genel Muhasibi

e.     Genel Sekreter : İlesam Genel Sekreteri

f.       Müdür : İlesam İdari ve Mali İşler Müdürü

g.     Kanun : 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

h.    Tüzük : Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ve Federasyonu hakkındaki Bakanlar Kurulu’nun 2002/4683 Sayılı Kararı ve 13.08.2002 tarihli tüzüğü ifade eder.

 

          Dayanak :

          Madde 4.  a.  Bu Yönerge Tüzüğün 29. madde (b) fıkrası  (h) fıkrası ve 42.maddeye dayanılarak ;

                          b.  27 Mart 2010 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurul kararı ile İlesam Yönetim Kurulu’na verilen yetkiye göre hazırlandı.

 

KISIM – II

Teşkilat

          Madde 5.  (Avukat ve Muhasebe)

          İlesam Yönetim Kurulu Avukatlarla ortaklaşa çalışmalar sonunda elde ettiği telif ve tazminat miktarlarını muhasebeleştirilme işlemini yürütür.

 

KISIM – III

          Madde 6.  Avukatların Görev ve Sorumlulukları

         a.  Üyelerin telif hakları  konusunda çalışma yapar. Avukatlar İlesam’ın kadrolu elemanı ise idari yönergenin 10. maddesi ve İlesam Tüzüğü’nde  yazılı olan görevleri yapar.

          b.  Dışarıdan anlaşmalı avukat tutulmuş ise dava gelirlerinden % 10’u avukata ödenir.  Muhasebeleştirmeyi İlesam muhasebesi yapar.

          c.  İlesam dava gelirlerinden % 10 pay alır. Bu miktar üyelerle İlesam arasında imzalanan yetki belgelerinde açık olarak yazılır.

 

KISIM – IV

          Madde 7.  İlesam Yetkisi ve Üye Yetkisi

     a.     İlesam Yönetim Kurulu üyelerin haklarını  aramak için avukat tutmaya ve azletmeye yetkilidir.

   b.  Üye Yetkisi : Üyeler telif haklarını aramak için İlesam avukatlarına davalarına baktırabilirler. İsterlerse davalarını çekip özel avukat tutabilirler. Bu üyelerin doğal haklarıdır. Ancak İlesam’ın yapmış olduğu dava masraflarını ödemek zorundadırlar. Üyelerin özel avukatlarının kaybettiği davalardan ilesam sorumlu değildir.

 

          Madde 8.  İlesam avukatları, İlesam Yönetimine karşı sorumludur.

       a.     İlesam üyelerinin özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda ki telif haklarını  savunur, koruma altına alır.

b.     Üyelerin telif haklarını takip ve tesbit çalışmalarını yapar.

c.      Kurum ve kuruluşlardan üyeler adına meslek birliği, almış olduğu telif bedellerini yayın ölçüleri üzerinden  (dakika-saniye) veya götürü usulden  hesaplar hak sahiplerine dağıtır.

d.     Kurum ve kuruluşlarla toplu pazarlık, lisanslama yöntemi veya götürü  üzerinden alınan telif belleklerinin % 50 İlesam payı ve % 50’si ise eseri kullanılan üyeler arasında kullanım sayısına bölünerek hesaplanır.

e.     Kurum ve kuruluşlar tarafından telif hakları  İlesam hesabına tamamen yatırıldıktan sonra bir ay içinde İlesam muhasebesi hesaplamaları ve tahakkuk işlemlerini yaparak  üyelere ödemeye başlar.

 

          Yürürlük :

          Madde 9   Bu Telif Hakları Yönergesi Genel Kurul tarafından 27 Mart 2010 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurul, İlesam Yönetim Kurulu’na verdiği yetkiye göre : İlesam Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

          Uygulama :

          Madde 10.

           a. Bu yönerge hükümleri, İlesam üyelerinin haklarını korumak için  İlesam Yönetim Kurulu ve Başkanı tarafından uygulanır.

        b.  Telif Hakları Yönergesinde herhangi bir maddenin değişimi İlesam Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a konu ile ilgili rapor sunması, kongrede var olan ü